Тихвинский приход в КазаниСетевой этнокультурный проект кряшенского народаПричастие
баш проект турысында сылтамалар rus kryash tat eng

Я?алыклар
Аналитика
Актуаль темалар
М?гъл?мат чаралары кер?шенн?р турында
Кер?шенн?рне? х?зерге х?ле
Рухият тарихы ??м м?д?ният
Музыкаль м?д?ният ??м фольклор
Этнография
Халык санын алу - 2002
Электроник конференциял?р
Китапхан?
Фонотека
Галереялар
Радио тапшырулары
'Кер?шен С?зе'
Китап кишт?се
Сылтамалар

ПРОЕКТ ТУРЫНДА

?леге проект "Интернет-сервер kryashen.ru" ?зене? эшч?нлеген "Саратов-2001" социаль ??м м?д?ни проектлар ярминк?сенд?ге гранттан (проект tat-0206) алынган средстволар нигезенд? кора. Ярминк? Идел буе федераль округ тарафыннан, аны? тулы в?кал?тле в?киле С.В.Кириенконы? ш?хси к?з?т? карамагында оештырылды

Проект "Интернет-сервер kryashen.ru" тарафыннан игълан ителде. Проект ?ит?кчесе - Казан ш???рене? кер?шен халкы ??м?гатьчелек оешмасы р?исе Семенова Мария Михайловна.

Проектта катнашучылар:

  1. Васильева Аграфена Антоновна - кер?шен радио тапшырулары б?леге ?чен ?аваплы
  2. Дунаева Татьяна Григорьевна, Казанской д??л?т м?д?ният ??м с?нгать академиясе профессоры - м?д?ният б?легеге ?чен ?аваплы.
  3. Казанцева Галина Ивановна, ТР халык артисткасы - серверны? музыкаль ?леше ??м фонотекасы ?чен ?аваплы.
  4. Макаров Геннадий Михайлович, ТР ФА Т??СИ ?лк?н ф?нни хезм?тк?ре - серверда кер?шенн?рне? тарихы, этнографиясе ??м этногенезына багышланган б?лек ?чен ?аваплы
  5. Матвеева Мария Николаевна - рус текстларын кер?шенч?г? т?р?ем? ит? ?чен ?аваплы.
  6. Протоиерей Павел Павлов, богословие кандидаты - кер?шенн?рне? рухани м?д?нияты ??м рухани ?д?бияты б?леге ?чен ?аваплы.
  7. Святкина Ольга Николаевна, КГУ ЦИТ хезм?тк?ре - ответственная за программное обеспечение сервер ??м веб-дизайнны? программалык ?итештер?е ?чен ?аваплы.
  8. Шишкин Сергей Михайлович - проектны? техник м?сь?л?л?ре буенча штаттан тыш ки??шчесе.
  9. Безроднов Алексей Владимирович - инглиз телен? т?р?ем?че.
  10. Кринин Алексей Владимирович - ?ыючы, техник хезм?тк?р.

Проектны тормышка ашыруда булышканнары ?чен проект авторлары Казан д??л?т университетыны? Информацион технологиясе ?з?ген? (ЦИТ КГУ), шулай ук интернет-сервер оештыру фикерен башлап ?стер?че, Идел буе гуманитар-теологик институтыны? субъконфессиональ ??м этноконфессиональ т?ркемн?р лабораториясе ?ит?кчесе, тарих ф?нн?ре кандидаты А.В.Журавскийга ?зл?рене? р?хм?тл?рен белдер?л?р.

Проект Казан ш???рене? кер?шен халкы ??м?гатьчелек оешмасы тарафыннан гына эшл?нс? д?, сервер барлык кер?шен ??мгыятене? м?нф?гатьл?рен дщ чагылдыра. Алга таба kryashen.ru серверы нигезенд? кер?шен м?д?нияте ??м с?нгатене? к?ренекле эшлеклел?рене?, республикада эшл?г?н т?рле кер?шен ??мгыятьл?рене?, кер?шен диаспораларыны?, ?.б. ш?хси с?хиф?л?рен ачырга планлаштыра.

Интернет-сервер - ул м?мкинлекл?ре зур булган ?з?сешле система. К?п кен? ??м?гатьчелек нигезенд? эшл?г?н оешмалар, шул ис?пт?н к?п кен? милли-м?д?ни ?з?кл?р д? ?зл?рене? интернет-ресурсларын булдыруга мохта? ик?нлеген без а?лыйбыз. Шу?а к?р? проект авторлары этно-м?д?ни юн?лешт? булганнарына (объемы 100 Мб кад?р) сайтлар урынын т?л??сез бирерг? ?зер.

Без а?лыйбыз, этно-м?д?ни проектлар эшл?нешенд?ге у?ай т??риб?л?р бик м??им. Бу турыда "Саратов 2001" ярминк?сенд? д? к?п ?йтелде. Без ?зебезне? проектыбызны? тасвирламасын ??м конкурс н?ти??сенд? алынган грантка язылган заявка текстын китер?без. Заявка тексты тулысынча китерел?, ф?кать III Секцияд?ге "Проект бюджеты" гына т?шерел?.

 

ЮГАРЫГА


© Этном?д?ни проект челт?ре kryashen.ru, 2002.
Т?з? ??м булышу - Татарстан Республикасыны? ??м Казан ш???ре
кер?шенн?рене? Милли-м?д?ни ?з?ге.
Фикер - Александр Журавскийныкы. Дизайн - Ольга Святкинаныкы.
Материалларны тулы яис? ?лешч? файдаланганда - kryashen.ru
чыганагына сылтама бир? м??б?ри.
Сораулар ??м т?къдимн?р, иск?ртм?л?р, б?ял?м?л?р: