Тихвинский приход в КазаниСетевой этнокультурный проект кряшенского народаПричастие
баш проект турысында сылтамалар rus kryash tat eng

Я?алыклар
Аналитика
Актуаль темалар
М?гъл?мат чаралары кер?шенн?р турында
Кер?шенн?рне? х?зерге х?ле
Рухият тарихы ??м м?д?ният
Музыкаль м?д?ният ??м фольклор
Этнография
Халык санын алу - 2002
Электроник конференциял?р
Китапхан?
Фонотека
Галереялар
Радио тапшырулары
'Кер?шен С?зе'
Китап кишт?се
Сылтамалар

"КНЯГЯЛЯР КИБЕТЕ" БЮЛЕГЕ

Бу бюлектя без кряшеннярнен уникаль, тагы бик aз калган басмалары турысында информация урнаштырабыз, алар кюбтян тoгoл басылды, жя булмаса жаnадан бастырылыб алынды, аларны Сез бары безнен Княгяляр кибетеннян гня ала аласыз. Княгялярне куйылган бяясендя алырга була.

Тюбяндяге адрес буйынча жазырга була: 420021, Казан каласы, Тукай тыкырыгы, 4. Тихвин храмы. Княгяляр кибете.

Княгяляргя интернет арткылы да заказ биря аласыз. Заказны шушы адрес буйынча жибярегез: krу[email protected]

 

ЮГАРЫГА


© Этном?д?ни проект челт?ре kryashen.ru, 2002.
Т?з? ??м булышу - Татарстан Республикасыны? ??м Казан ш???ре
кер?шенн?рене? Милли-м?д?ни ?з?ге.
Фикер - Александр Журавскийныкы. Дизайн - Ольга Святкинаныкы.
Материалларны тулы яис? ?лешч? файдаланганда - kryashen.ru
чыганагына сылтама бир? м??б?ри.
Сораулар ??м т?къдимн?р, иск?ртм?л?р, б?ял?м?л?р: