Тихвинский приход в КазаниСетевой этнокультурный проект кряшенского народаПричастие
баш проект турысында сылтамалар rus kryash tat eng

Жаnалыклар
Анализлау
Кoн yзяге темалары
Кряшенняр турында кюбляб информация биреy чаралары
Кряшеннярнен казерге хале
Тын oлкясендяге yткянняр, культура
Музыка культурасы белян фольклор
Этнография
2002-нге жылда калык санын алыу
Электрон конференцияляр
Библиотека
Фонотека
Галереяляр
Радиотабшырыулар
"Кряшен Сюзе"
Книжная лавка
Сылтамалар

КЮБЛЯБ ИНФОРМАЦИЯ БИРЕУ ЧАРАЛАРЫ КРЯШЕННЯР ТУРЫНДА

Кюбляб информация биреy чаралары казерге тормошта зур эш кыла. Кюбляб информация биреy чаралары калыкларнын уй-исябеня жогонто жасау гна тoгoл, aммя кюб чакта аны пурмы-лаштыра да. Шунын белян бергя, зур кокуклар оло жауаблылык-ны да сорой. Кызганычка, кайбер кюбляб информация биреy чаралары калыкларнын жяшяyдяге булган киряксенеyлярен (интерес) тoгoл, aммя ил тюряляренен, жя бу информация биреy чараларын yзендя тоткан тар катлаунын киряксенеyлярен кюбе-ряк жактырталар. Мындый очоракта чынныктан жырак торган жазыулар басылыб чыгарга мoмкин. Бу бюлектя кряшенняр турысында печатле, электронны кюбляб информация биреy чаралары тoрлo багытларда бастырган жазыулар биреля.

Казерге Россиядя, суверен Татарстанда, Башкортостанда, Удмуртиядя кряшенняр yзлярен кюбмегя уnай, иркен тояляр? Федераль, региональ кюбляб информация биреy чаралары кряшен проблематикасын ничек, кюбмегя дoрoс жактырта? Бу бюлектяге жазыулар шушы сорауларга жауаб биряляр. Жазыу-ларнын(публикация) кайберляреня сервер авторлары аnнатыу-лар (комментарий) oстяб бирергя киряк диб табтылар. Aммя жазыуларнын кюбесе аnнатыуларга мохтаж да тoгoл.

Бюлеклярдя зур кюnел биреyлек Татарстаннын кюбляб инфор-мация биреy чаралары суnгы ун жыл эчендя бастырган жазыу-ларга булды. Билгеле булганча, 1992-нче жылдан башланган ун жыл политологлар кюзлегеннян Россиядя этник жаnарыу (ренессанс) чоро диб бяялянде. Шул сяятлей, кряшен этносы-нын yз аnы yсеyе Татарстаннын кюбляб информация биреy чараларында нейдей реакция тыудырыуын кюзятеy айырыуча кызыклы, урынны.

 

ЮГАРЫГА


© Сетевой этнокультурный проект kryashen.ru, 2002.
Создание и поддержка - НКЦ кряшен г.Казани и Республики Татарстан.
Идея - Александра Журавского. Дизайн - Ольги Святкиной.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на kryashen.ru обязательна.
Вопросы, предложения, замечания и отзывы: