Тихвинский приход в КазаниСетевой этнокультурный проект кряшенского народаПричастие
баш проект турысында сылтамалар rus kryash tat eng

Жаnалыклар
Анализлау
Кoн yзяге темалары
Кряшенняр турында кюбляб информация биреy чаралары
Кряшеннярнен казерге хале
Тын oлкясендяге yткянняр, культура
Музыка культурасы белян фольклор
Этнография
2002-нге жылда калык санын алыу
Электрон конференцияляр
Библиотека
Фонотека
Галереяляр
Радиотабшырыулар
"Кряшен Сюзе"
Книжная лавка
Сылтамалар

ПРОЕКТ ТУРЫСЫНДА

Казерге "kryashen.ru интернет-серверы" проекты социаль, культура проектларынын "Саратов-2001" жярминкясендя алган грант акчасы ися-беня башкарыла (tаt-0206 проекты).

Проект Казан каласындагы Кряшен ойошмасы исеменнян бирелде. Проектнын житякчесе - Казан каласындагы Кряшенняр ойошмасы председателе Семенова Мария Михайловна.

Проектта катнашалар:

1. Васильева Аграфена Антоновна - кряшен телендяге радио табшырыуларга караган бюлек oчoн жауаблы;

2. Дунаева Татьяна Григорьевна, Казан дяyлят культура академиясендя укыта, профессор - культура бюлеге oчoн жауаблы;

3. Казанцева Галина Александровна, Татарстан республикасы калык артисткасы - сервер белян фонотеканын музыка бюлеге oчoн жауаблы;

4. Макаров Геннадий Михайлович, Татарстан республикасы Тел, aдябият институтынын oлкян фянней кызмяткяре - кряшеннярнен yткяненя, этнографиясеня, этногенезына караган бюлек oчoн жауаблы;

5. Матвеева Мария Николаевна, укытыучы - русча текстларны кряшенчягя кайтарыу oчoн жауаблы;

6. Протоiерей Павлов Павел Павлович, богословiя кандидаты - кряшенняр-нен духовный культурасына, духовный княгяляреня караган бюлек oчoн жауаблы;

7. Святкина Ольга Николаевна, КГУ ЦИТ кызмяткяре - сервернын программа белян тулыланыуы, тагы веб-дизайн oчoн жауаблы;

8. Шишкин Сергей Михайлович - проектнын техник жактан консультанты;

9. Безроднов Алексей Владимирович- текстларны инглиз теленя кючереyче;

10. Кринин Алексей Владимирович - техник кызмяткяр, текстны жыйыучы.

Проект авторлары интернет-серверны булдырыу уйы oчoн Идел буйы гуманитар-теологик институтынын (ПГТИ) субъконфессиональ, этнокон-фессиональ группалары лабораториясен житякляyче, тарих фянняре кан-дидаты Журавский Александр Владимировичка рахмятлярен белдеряляр.

Проект Казан каласындагы Кряшен ойошмасы кoчo белян эшлянеyгя карамастан, сервер бар кряшен калыгын кызыксындырган жакларны yз эченя ала. Алга таба kryashen.ru серверы базасында культура, сын жасау oлкясендя танылган кряшен эшлеклеляренен, республикадагы барлык кряшен ойошмаларынын, тагы бютяннярнен айырым yзляреня гня караган битлярне ачыу кюздя тотола.

Проект авторлары этнокультура жюнялешеня караган сайтларга тюляyсез урын бирергя (100 Мб кюлямендя) aзерляр.

Этнокультура проектларын эшкяртеyдян алган белемнярнен бик тя ки-ряклеген аnнаб, ул турыда "Cаратов - 2001" жярминкясендя кюб aйтелде, без yзебезнен проектнын жазыуларын, тагы грант конкурсы бяясен алыу oчoн биргян гариза текстыбызны урнаштырабыз. III секциядяге "Проект бюджеты" ннан тыш, гариза тексты тулысы белян китереля.

 

ЮГАРЫГА


© Сетевой этнокультурный проект kryashen.ru, 2002.
Создание и поддержка - НКЦ кряшен г.Казани и Республики Татарстан.
Идея - Александра Журавского. Дизайн - Ольги Святкиной.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на kryashen.ru обязательна.
Вопросы, предложения, замечания и отзывы: