Тихвинский приход в КазаниСетевой этнокультурный проект кряшенского народаПричастие
баш проект турысында сылтамалар rus kryash tat eng

Я?алыклар
Аналитика
Актуаль темалар
М?гъл?мат чаралары кер?шенн?р турында
Кер?шенн?рне? х?зерге х?ле
Рухият тарихы ??м м?д?ният
Музыкаль м?д?ният ??м фольклор
Этнография
Халык санын алу - 2002
Электроник конференциял?р
Китапхан?
Фонотека
Галереялар
Радио тапшырулары
'Кер?шен С?зе'
Китап кишт?се
СылтамаларАчык д?рес... 'Х?тер маршы' - Кайбычта... Вадим концертына чакыра... Идар? утырышы узды...


27.02.2010

Ачык д?рес

13 февраль кљнне Чаллы шђџђренећ "Чишмђ" халыклар дуслыгы йортында Бљек Ќићњнећ 65 еллыгына багышланган атнакљн мђктђплђре директорлары љчен региональ семинар узды. Семинарда Чаллы керђшен атнакљн мђктђбе директоры Нина Кудряшова ачык дђрес књрсђтте. Дђрес керђшеннђрдђн чыккан сугыш геройларына багышланган иде. Семинарда катнашучылар да керђшен атнакљн мђктђбе эшчђнлегенђ џђм уздырылган дђрескђ югары бђя бирделђр.


*
 

ЮГАРЫГА


© Этном?д?ни проект челт?ре kryashen.ru, 2002.
Т?з? ??м булышу - Татарстан Республикасыны? ??м Казан ш???ре
кер?шенн?рене? Милли-м?д?ни ?з?ге.
Фикер - Александр Журавскийныкы. Дизайн - Ольга Святкинаныкы.
Материалларны тулы яис? ?лешч? файдаланганда - kryashen.ru
чыганагына сылтама бир? м??б?ри.
Сораулар ??м т?къдимн?р, иск?ртм?л?р, б?ял?м?л?р: