Тихвинский приход в КазаниСетевой этнокультурный проект кряшенского народаПричастие
баш проект турысында сылтамалар rus kryash tat eng

Я?алыклар
Аналитика
Актуаль темалар
М?гъл?мат чаралары кер?шенн?р турында
Кер?шенн?рне? х?зерге х?ле
Рухият тарихы ??м м?д?ният
Музыкаль м?д?ният ??м фольклор
Этнография
Халык санын алу - 2002
Электроник конференциял?р
Китапхан?
Фонотека
Галереялар
Радио тапшырулары
'Кер?шен С?зе'
Китап кишт?се
СылтамаларАчык д?рес... 'Х?тер маршы' - Кайбычта... Вадим концертына чакыра... Идар? утырышы узды...


27.02.2010

Вадим концертына чакыра

8 Март кљнне Чаллы шђџђренећ Сара Садыйкова исемендђге концертлар залында Вадим Захаровныћ "Ђнкђм ашлары" исемле концерты була. Концерт кичке алтыда башлана.

Ђле исеме ишетелђ башлауга ђллђ ни књп вакыт њтмђсђ дђ, Вадимныћ њз тамашачысы бар. 1 декабрьдђ Казан шђџђренећ филармония залында аны? концерты зур аншлаг бел?н узу шул турыда сљйли.

8 Март кљнне ул Чаллы хатын-кызларына матур ќырларыннан бњлђк ђзерли.

Хљрмђтле ир-егетлђребез! 8 Март кљнне гњзђл затларыбызны шатландырыйк, дисђгез, бергђлђп, Вадим Захаров концертына килегез. Матур ќырлар тыћлап, туганайлар белђн аралашып, књћеллђрегезгђ ял алып китђрсез. Таныш-белешлђрегезне, књршелђрегезне дђ ияртергђ онытмагыз.


*
 

ЮГАРЫГА


© Этном?д?ни проект челт?ре kryashen.ru, 2002.
Т?з? ??м булышу - Татарстан Республикасыны? ??м Казан ш???ре
кер?шенн?рене? Милли-м?д?ни ?з?ге.
Фикер - Александр Журавскийныкы. Дизайн - Ольга Святкинаныкы.
Материалларны тулы яис? ?лешч? файдаланганда - kryashen.ru
чыганагына сылтама бир? м??б?ри.
Сораулар ??м т?къдимн?р, иск?ртм?л?р, б?ял?м?л?р: