Тихвинский приход в КазаниСетевой этнокультурный проект кряшенского народаПричастие
на главную о проекте ccылки rus kryash tat eng

Новости
Аналитика
Актуальные темы
СМИ о кряшенах
Современное положение кряшен
Духовная история и культура
Музыкальная культура и фольклор
Этнография
Перепись 2002
Правовой ликбез
Электронные конференции
Библиотека
Галереи
Газета 'Туганайлар'
'Кряшен Сюзе'
Книжная лавка
Издательство 'КряшИздат'
Ссылки


ГАЗЕТА 'ТУГАНАЙЛАР'


Плњслђр џђм минуслар

Быел республиканыћ чыгарылыш сыйныф укучылары Бердђм дђњлђт имтиханнарын узган елгыдан яхшырак биргђннђр.

Татарстан Республикасы фђн џђм мђгариф министры Альберт Гыйльметдинов сњзлђренђ караганда, быелгы уртача балл тик ике фђн - биология џђм информатика буенча гына былтыргыдан бераз тњбђнрђк булган. Бу хђл бљтен Россия буенча икђн. Моны быелгы биремнђрнећ катлаулырак булуы белђн аћлаталар.

Россия Федерациясе белђн чагыштырганда, Татарстан укучылары имтиханнарны инглиз теле белђн ќђмгыять белеменнђн начаррак биргђннђр. 'Инглиз теле буенча нђтиќђлђр безне борчуга сала. Бу ућайдан без инглиз телен укытуныћ яћа программасын эшлn...


Яћа кагыйдђлђр керђ

Яћа уку елыннан мђктђплђр яћа санитар кагыйдђлђр џђм нормалар (Сан П и Н) буенча эшли башлый. Аларда моћарчы эшлђп килгђн кагыйдђлђрдђн аерымлыклар шактый.

1 сентябрьдђн инде гамђлгђ керергђ тиеш булса да, књп мђктђплђрдђ бу њзгђрешлђрнећ бик азын гына кертњ мљмкинлеге бар.

Яћа талђплђр буенча, мђктђп территориясе койма белђн ђйлђндереп алынган џђм, ким дигђндђ, яртылаш яшеллђндерелгђн булырга тиеш. Мђктђп ишегалдындагы уен мђйданчыклары каты љслекле, футбол кырлары чирђмнђн, йљгерњ юллары дренажлы булу талђп ителђ. Биналардагы шартларныћ њт&#...


Син д? кн?з, мин д? кн?з, ?лл? шу?амы эш ?з?..

Быелгы отчет-сайлау конференциясенд? делегатларга анкеталар таратылган иде. Максаты - алга таба кер?шен х?р?к?тен ?анландыру, Татарстан Республикасы кер?шен и?тимагый оешмасы ??м урыннардагы кер?шен ??мгыятьл?ре эшч?нлеген яхшырту буенча т?къдимн?р, ки??шл?р алу иде.

Тик, кызганыч, ?метл?р акланмады. Катнашкан 125 делегатны? унсигезе ген? анкеталарын тутырып тапшырганнар. Куркырлык, ?авап бирм?слек сораулар да юк иде кебек. Исем, фамилия к?рс?т? д? м??б?ри т?гел иде. Унсигез анкета ху?асыны? уникесе мондый конференциял?рд? 2-3 тапкыр катнашучылар ??м 21-74 яшьт?гел?р. Республика кер?шен оешмасыны? да, т?б?кл?рд?ге ??мгыятьл?рне? д? эшч?нлеген 'яхшы' с?зе бел?н б?ял?г?нн?р. Елга бер тапкыр б?йр?м концерты яис? сабантуй уздыру яхшы эшл?? була, дим?к. Ишетелг?н, к?ренг?н эшл?ре бел?н ?лег? Казан, Т?б?н Кама, Мамадыш, Чаллы кер?шен ??мгыятьл?ре ген? аерылып тора. Калганнар к?рс?тмич? ген? эшл?...


ПИТРАУ ЧИБ?РЕ - 2011

'Бу конкурста катнашу тел?ген минд? ?нием уятты. ?зерл?нг?нд? к?п кен? каршылыкларны, авырлыкларны ?и??рг? туры килде. Б?йгед? бер?р кер?шен б?йр?мен, йоласын к?рс?терг? кир?к иде. Без Пасха б?йр?мен к?рс?ттек. Дусларым Ульяна Мишурина, Марина, Юлия Назаровалар, укытучым Зоя Осиповна Сергеева ярд?м иттел?р.

Элек ?зебезне? Мамадыш т?б?генд?ге яшь кызлар кия торган киемн?н идем. Башымдагы калпак-чачагым - Анна Ивановна Кирушинада сакланган Мучый Минк? т?тинеке, ? к?лм?гем - м?кт?п музеендагы кер?шен к?лм?кл?ре коллекциясенн?н. Биремн?рне ?ти алырмынмы, сорауларга ?авапларны ?йт? белерменме, оятка калмаммы, диг?н сораулар башымнан бернич? кат ?тте. ?з-?зем? ышаныч тудыруда инде бернич? ел буе 'К?меш т??к?л?р' балалар фольклор ансамблен? й?р?ем, быел 'Туым ?ондозы' фестиваленд? д? катнашуым ярд?м итк?ндер. Бу ?и??ем ?зем ?чен д?, гаил?м ?чен д?, 'болельщикларым' ?чен д? к?телм?г?н шатлык булды,' - дип с?йли быелгы Пи...


БЕР С?ЮНЕ? ТАРИХЫ

??йне? матур бер киченд? ипт?шем бел?н эск?мияд? с?йл?шеп утырганда, бер хатын яныбызга килеп, ян?ш?д? утырырга р?хс?т сорады.

Эск?мия сатып алынмаган, сез д?, без д? сыярлык, дип, бераз кузгалып, урын бирдек. Урын кир?клект?н ген? т?гел, безне? бел?н аралашасы килг?нн?н с?з катуы ик?н. ??г?м? ?зенн?н-?зе ялганып китеп, бераздан без я?а танышыбызны? яшьлек хатир?л?ре эченд? кайный идек. ?итм?с?, ул минем якташым - к?рше ??йл?? авылыннан булып чыкты. Галина т?ти Адылева яш?г?н гомер гыйбр?тле д?, шатлыклы да, сагышлы да. Билгеле бер т?ртибе бел?н сезг? д? с?йлим ?ле.

??йл?? авылы сылуларыны? берсе булып ?итеш? ул. 13-14 яшьт?н ?к чиб?р кызга к?п егетл?рне? к?зе т?ш?. Башкаларын к??елен? якын ?иб?рм?с? д?, берсе - Чумар Санькасы, турларыннан "Шомыртым" к?ен уйнап ?тк?нд?, й?р?ге к?кр?к читлегенн?н "сикереп чыгам, чыгам" дип тиб? аны?. Санька т?шеп калганнардан т?гел, кызны ошатып й?р?ен тиз ...


Тер?? булса да салыйк

Телевизордан "Пусть говорят" тапшыруы бара. 48 яшьлек бер хатын, 33 яшьлек с?ярк?сенн?н к?нл?п, ?зене? 20 яшьлек кызын ч?нчеп ?терг?н. ?з-?зен тотышында, с?йл?шенд? бернинди кайгыру, ?кен? кебек н?рс? к?ренми. ?зен хайван кебек тота. Котчыккыч к?ренеш. И? га??бе тагын шунда: бу авылдан килг?н ??р кешене? а?, т?рбия д?р???се шулкад?р т?б?н, ?йтерсе?, урта гасырда яш?г?н бер т?ркем кешене тотып, тапшыруга китереп утыртканнар.

20 яшьлек Оляны (?терелг?н кыз) ?нисе бик еш канга батырып кыйный торган булган, ?ги ?тисе д? кул к?т?рг?н. Моны б?тен кеше белеп, к?реп торган, тик бер?? д? участковыйга да, медицина хезм?тк?рен? д? барып ?йтм?г?н. ? чынлыкта, бу авылда андый штатлар булды мик?н со?? Кечкен? авылларны? х?ле нинди, халык ничек яши? Бу бит беркемне борчымый, кызыксындырмый. Колхозларны таратып, халыкны эшсез калдырдылар. Аннары клубларга, м?кт?пл?рг? чират ?итте. Авылны? 5-6 балалы башлангыч м?кт?бе эшл?с? д?, к?...


Сик?лт?ле тормыш юллары

Яшел ?з?н каласында яш??че Татарстан Республикасыны? атказанган укытучысы Марина Афанасьевна Григорьевага бу к?нн?рд? 80 яшь тула.

Авыр чорга туры кил? Маринаны? балачак ??м яшьлек еллары. Утызынчы елларда крестьян ху?алыкларын к?чл?п колхозларга керт?л?р. Алар семьясындагы берд?нбер атны да б?тен дирбиял?ре бел?н колхозга алалар. Шундый к?нн?рд? Апанас д?д?й семьясында кыз бала туа. Анна т?тине бала табасы к?нне д? Б?рсет елгасы буендагы болынлыкка печ?н чабарга куалар. Б?лки шу?адыр, су буенда табылган балага исемне д? священник Марина дип куша.

Афанас д?д?й, паспорт юн?теп, д?рт баласын хатыны Анна ?илк?сенд? калдырып, акчалы эш эзл?п, читк? кит?. Ленинградта заводка эшк? урнаша. Аванс итеп бирг?н акчасына т?м-томнар, балаларына киемн?р, хатынына к?лм?клек алып, Мамадыш районыны? Владимир авылына посылка ?иб?р?. Л?кин бу аны? семьяны шатландырган со?гы б?л?ге була. Заводта ул нибары 13 к?...


ЧИТК? ЧЫГЫП ГЫЙБР?Т АЛ

"Б?рм?нчек" кер?шен д??л?т фольклор ансамбле Босния ??м Герцеговинада узган "Дукатфест" халыкара фольклор бию фестиваленд? катнашып, ?и??чел?р булып, ис?н-сау илг? кайтып ?итте. ?ле Татарстаннан Питерга гына "т?р?з? ачып" караган "Б?рм?нчек"л?рне? ерак илг? чыгып, ?зл?рен к?рс?теп кайтулары кер?шен д?ньясында зур кызыксыну уятты.

?з чиратыбызда без д?, Казанны? Халыклар дуслыгы йортында алар бел?н т?г?р?к ?ст?л артында зур с?йл?ш? уздырдык.

Редакция: Балкан ярымутравында узган бу фестивальне? ?зенч?лекл?рен н?рс?д? к?рдегез?

Геннадий Макаров, ансамбльне? ф?нни ?ит?кчесе:

- ??р фестивальне? д? ?з максаты була. Бу фестиваль элеккеге Югославия ?иренд? узды. Белг?небезч?, бу ил безне? СССР кебек таркалды ??м Косово, Македония, Хорватия, Сербия республикаларына б?ленде. Без барган Босния ??м Герцеговина республикасыны? ?з эченд? д...


Г?Р?Й Р?ХИМ: "Исемемне ?зг?ртеп кен? мин кер?шенлегемне югалтмадым"

15 июль к?нне Татарстанны? атказанган с?нгать эшлеклесе, Россияне? атказанган м?д?ният хезм?тк?ре, Габдулла Тукай исеменд?ге д??л?т премиясе лауреаты, язучы, шагыйрь Г?р?й Р?хим (Григорий Родионов) ?зене? гомер б?йр?мен - 70 яшьлек юбилеен каршылый. Бай и?аты бел?н ген? т?гел, акыллы, тир?н фикере, ?ор теллелеге бел?н д? ?зен? ??леп ит?че шагыйрь ул. Редакция кунагы итеп чакырып, аны? бел?н т?рле темага г?п куерттык.

- И?атыгызда туган авылыгыз, анда яш??чел?рне? холык-фигыле кызыл ?еп булып ?релеп бара. Шагыйрь булып ?лгер?егезд? туган ягыгызны? роле нинди?

- Минем туган авылым - Лениногорск районы (элеккеге Ш?гер) Федотовка авылы. Безне? яктагы кебек матур табигать башка бер якта да юктыр кебек ми?а. Аны? борынгы исеме - Аналык - тереклек бир?че диг?нне а?лата. 1748 елгы халык ис?бен алу вакытында ул шул исемд? терк?лг?н. Авылымны? бер я...


Авылым Аннуклары

?ле кайчан гына г?рл?п торган, сикс?нг? якын йортлы авылым Т?б?н ?рн?шем елдан-ел кечер?я. Тормышлар авыр булса да, балачакларым к??елле узды. Г?рл?п аккан Б?рсет елгасыны? чо?гылларында су коенып, балык тотып, урманнан г?мб?л?р ?ыеп, юл у?аеннан ?ыйган г?мб?л?рне салкын чишм? суында чистартып, юып алып кайта идек. ??ен урманда, тау битл?ренд?, болыннарда ?ил?к ?ыеп, т?рле ?л?нн?р: кузгалак, ирен ?аргычы, ?нис, балтырган, ?че кукы ашап ?ск?н балалар т?рле якка таралыштык. Челтер?п аккан к?мешт?й чишм? суларыны? т?ме б?ген д? телемд?. Карга чумып чанада шуган биек тауларыбыз шактый т?б?н?кл?нг?н кебек тоела. Шул тау башыннан сокланып караган озын, туп-турыга сузылган урамыбыз да кыскарган. Урамны? як-ягында ?сеп утырган зифа ак каеннар да картайганнар. Ап-ак таш т?ш?лг?н биек дамбабыз (тамбы) шактый утырган. Чыбыркы шартлатып, сыер ??м сарык к?т?л?рен куучы к?т?чел?р д? к?ренми.

Ач-ялангач булмадык - заманасы ?чен тормышыбыз яхшы...


400 еллыкка ?ыелышыек

Июль урталарында, бигр?к т?, я?гырлар озак яумый торган араларда, Кодайдан-т??ред?н я?гыр сорап табыну р?вешенд? уздырыла торган йола ул Корман. Кер?шен С?рд?се халкы ?чен бу борынгы бабайлардан калган и? олы йолаларны? берсе. Аны? тамырлары Нардуганнар бел?н бер тарихи тир?нлект?, ?ле алардан тир?нр?к т? булырга м?мкин. Кер?шен халкын 400 елдан артык д??л?т инструменты буларак т?б?л?п торган христиан дине д? аларны баса алмаган. Н?ти??д?, корман кел??ен? х?тта чирк?? ?зе д? кушылырга м??б?р булган. Корман уздырган ?ирг? поплар, т?рел?р алып килеп, чирк?? исеменн?н кел?? уздыра башлаганнар.

Фирд?вес Гарипованы? 2001 елны басылган "Авыллар h?м калалар тарихыннан" дип аталган китабында язылганга караса?, безне? бабайларны? Кер?шен С?рд?сен? к?чеп килг?нче яш?г?н ?ирл?ренд?, Алат-Арча даругаларында урнашкан кыпчак-нугайлардан чыгышлы халыкларда Кодай-т??ред?н я?гыр сорап корман уздыру гад?тл?ре ки? таралган булган.


Кайгыларын уртаклашабыз

Илебез халкы авыр кайгы к?нн?ре кичер?: 10 июльд? к?ндезге 2 тир?сенд? бортына 200д?н артык пассажир т?яп, ике к?нлек с?ях?тк? чыккан "Булгария" теплоходы су астына кит?. Бары 80л?п кеше ген? коткарыла, калганнарын эзл??, м?етл?рне к?т?р? б?генге к?нд? ?ле д?вам ит?. 12 июль, бу фа?игаг? б?йле р?вешт?, траур к?не дип игълан ителде. Л?кин бу - бер к?нлек т?гел, гомерлек х?ср?т. Без, "Туганайлар" газетасы хезм?тк?рл?ре д?, мондый х?ср?тк? юлыккан кешел?рне? авыр кайгысын уртаклашабыз, аларга сабырлык, т?землелек тел?п калабыз.

"Булгария" теплоходына утырып, с?ях?тк? чыгучылар арасында Татарстанны? Кайбыч районы М?лки авылы егетл?ре - Сергей Рябчиков, Александр Гаврилов, Иван Маланьев ??м аларны? хатыннары да була. Берг? ?ск?н, бер класста укыган ?ч дус, ?йл?нешк?ч т?, гаил?л?ре бел?н дуслыкларын д?вам ит?л?р. ?леге с?ях?тк? д?, алдан ук с?йл?шеп, ??рберсе эшен ?айлаганнан со? чыгалар. Иванны? хатыны бер айдан бала ...


Балалар - со?гы планда

Баламны Чаллы ш???рене? 6нчы номерлы балалар больницасына салдылар. Больница с?зе д?, больница ?зе д? бер??г? д? ошый торган урын т?гел. Нишлисе?, чирл?мич? тормыйбыз. Мо?арчы 6нчы больницага керг?нем, андагы д?валау системасы бел?н очрашканым юк иде. Баламны д?валарга салгач, бу больница тормышын якыннан к?рдем ??м шок х?ленд? калдым. Б?ген нинди ген? газета-журналны актарма, нинди ген? радио-телевидение тапшыруын карама, ??мм?сенд? я?а технология, модернизация диг?н с?зл?р бел?н очрашасы?. Заманча эшл?нг?н больницалардагы аппаратларны к?рс?т?л?р... Б?тен ?ирд? д? шундый цивилизация, шундый шартлар ик?нен? т?мам ышангач кына, минем кебек х?лг? т?шеп х?йран каласы?. Балалар ята торган палаталарны? т?ш?мн?ре аклы-каралы т?ст?, купшыкланып бетк?н, ?лед?н-?ле ?сте?? акшар кис?кл?ре кубып т?ш?. Т?р?з?л?р мен? таралам, мен? ишел?м, дип тора, т?зелг?нн?н бирле рам-борыслар я?а буяу к?рм?г?ндер. 10-15 яшьлек кыз балалар яткан палаталарга ир балаларны...


Матурлык

14 июнь к?нне Казанда Республика кер?шен и?тимагый оешмасыны? икенче отчет-сайлау конференциясе булды. 'Ак барс' яшьл?р ?з?ге фойесында конференция делегатлары ?чен танылган кул эшл?ре остасы Валентина Максимованы? эшл?ренн?н к?рг?зм? оештырылган иде.

Мо?а кад?р д? Валентина Петровнаны? кайбер и?ат ?рн?кл?ре бел?н таныш идем. Тик бу к?рг?зм? ?зене? тулылыгы, с?нгатьч? югарылыгы бел?н к??елне кузгатты. Кер?шен ки емн?ре турында к?пмедер к?заллавыбыз булса, бу к?рг?зм?д? т?г?р?к яулыгын да, с?р?к?сен д?, д?в?тен д?, муйтымарын да ?з к?зл?ребез бел?н к?реп, тотып-тотып карарга да м?мкин иде. Кер?шен т?б?кл?рене? кием, биз?н? ?йбере ?рн?кл?ре курчакларда к?ренде. Валентина Петровна чикк?н асыл биз?кле бист?рл?р к?з явын алырлык иде. Бер яктан, авторны? осталыгына, у?ганлыгына соклансак, икенче яктан, кер?шенн?рне? бай мирасы, биз?кл?рд? чагылган к??ел тир?нлеге ?чен горурлык хисе кичердек. Кием, чиг? культурасын к?рс?тк?н...


Бер м?сь?л?г? ике караш

Яћгырлар яумый башласа, керђшен авылларында яћгыр боткалары пешереп, су сибешеп, чњк яисђ чњб дип аталучы ќола њткђрђлђр. Быел исђ яћгырлар, Ходайга шљкер, бик тђ вакытында яуды. Шућа књрђ Мамадыш районыныћ Колышчы авылына кайткач, ђнинећ, атна кљнне корман буткасы пешерђлђр, сљрђн салып йљрделђр, дигђнен ишеткђч, аптырап та калдым. Ќитмђсђ, шимбђгђ каршы гына яшенле яћгыр чилђклђп коеп киткђн иде. Кызыксыну кљчле бит, Чаллыга китњне кичектереп, мин дђ корман буткасы ашарга киттем.

Авылда чиркђњгђ йљрњче тњтилђр сирђк, шућа књрђ њлелђр озатканда да бердђнбер иман укучы Мария тњ...


Кая илтер бу юллар?

?лм?т районында быелгы ??йге каникулга укучыларын т?п м?кт?п статусы бел?н озатып ?иб?рг?н Илт?н-Бута м?кт?бе я?а уку елын башлангыч м?кт?п буларак кына каршы алачак.

Шулай итеп оптимизация ?илл?ре тагын бер кер?шен авылы м?кт?бене? 'башыннан сыйпады'. Х?ерчег? ?ил каршы, диг?нд?й, ?зл?ренн?н 3 чакрым ераклыктагы Аппак авылы м?кт?бе д? шул ук ?зг?решл?рг? дучар булган. Ике авылдан да балалар Кич? м?кт?бен? й?рияч?к ик?н.

Быелгы Белем б?йр?ме - 1 сентябрь к?нне Россия юллары балалар т?яг?н сары автобуслар бел?н тагын да ныграк тулар инде. Бар н?рс?д? 'экономия' ясарга яраткан илд? узган б?хетле балачак еллары балаларыбыз к??еленд? ничек сакланыр ик?н д?, аларны? язмышларын ничек ?зг?ртер ик?нен бер Ходай гына бел?. Инде юлларда иминлек булсын, бензин б?ял?ре артудан туктасын, балаларын ??р к?нне юлга чыгарып ?иб?рг?н ?нил?р сабыр, ? балалар т?ртипле, тырыш булсын, дип телисе ген? кала.

...

Нишлибез, ??м?гать?

Июнь башында Башкортстан республикасы Бакалы районы Иске Маты авылына сабантуйга кайттым. Елдагыча, б?йр?м к?нне ишеп я?гыр яуды, тик м?йданга чыгучыларны ул я?гыр гына куркытмады. Авыл ху?алыгы кооперативын ?ит?кл??че Владимир Максимов, авыл кешел?ре, б?йр?м тиешле югарылыкта ?тсен ?чен, кулларыннан килг?нч? тырышканнар. Со?гы елларда авыл ху?алыгын ?ит?кл?? ?и?ел эшл?рд?н т?гел. Ел саен ?ава торышы бер м?гез чыгармый калмый. Былтыргы корылык фермаларны?, авыл ху?алыгы продукциясе ?итештер?чел?рне? х?лен начарлатты, терлек азыгына кытлык китерде. Ничек кен? булмасын, авыл кешесен б?йр?мсез калдырасылары килм?г?н...

Б?йр?м матур ?тте. Тик к??елне борчыган бер ?йбер турында газетага язарга булдым. Ул да булса - эч?челек. Авылларда хезм?т хакын ??нл?п бирмил?р, айда бер, кайда бер, диг?нд?й, 100 сум, 200 сум ?л?ш?л?р. Эч?рг? бу ирл?р каян акча таба, диг?н сорау туа. Х?к?м?т т?, депутатлар да спиртлы эчемлекл?рне сатуны кимет? ...


Питрау печ?не ?лгерде

Былтыр корылык булу с?б?пле, мал азыгы ?зерл?? ?елекк? тия торган м?сь?л?г? ?йл?нг?н иде. Быел инде я?гырлар вакытында явып, ч?чк?н печ?н д?, кырдагы ?л?нн?р д? бил ти?ентен ?сте.

Я?гырга сылтапмы, узган елдагыча, чит республикалардан ?зер печ?н китереп сатарлар дипме, авыл кешесе печ?нг? чыгарга бик ашкынып тормый. ?лл? инде крестьян агайны? чалгы бел?н печ?н чабуы б?тенл?й тарихка кереп барамы? Х?ер, к?п ?ирл?рд? киш?рлек-киш?рлек болын-кырлар, су буйлары б?ленеп, 'монда печ?н чабарга ярамый, штраф - 10000 сум' диг?н язулы баганалар да утыртып чыгылган, ди. Эшл?р болайга китс?, бик чабасы? килс? д?, чалгы айкап й?ри алмассы?...

Ш?кер, б?генг?, эшлим, мал асрыйм, диг?н тырыш кеше ?ава шартларын да, болынлык булмауны да сылтау итми - таба, ?зерли, ташый. Тукай районы М?л?к?с авылында яш??че Герман д?д?й Михайлов 75 не? ?стенд? булса да, ирт?н-ирт?к вилс?питен? атланып чыгып кит?, алты-?иде рейс...


Оясында ни к?рс?

Владимир авылында га??еп кешел?р - Петровлар яши. Авылдашларыны? яхшылыкларына яхшылык бел?н ?авап бир?л?р алар.

Кешене? тормышка карашын, башкаларга м?н?с?б?тен тамырдан ?зг?рт? торган мизгелл?р, к?нн?р була. Мамадыш районы Владимир авылында яш??че Василий Петров ?чен ул 1985нче елда аварияг? эл?геп ?лем бел?н к?р?шк?нд? булса, улы Николай ?чен - 2002 елгы янгын. Ис?н калсам, авылыбыз тир?сенд?ге чишм?л?рне карап торыр идем, ди Василий ул коточкыч вакыйга вакытында ??м с?зенд? тора - ун су чыганагын т?зекл?ндерг?н инде ул. 2002 елда ху?алыкларында янгын чыккач, Петровларга ярд?мг? б?тен авыл к?т?рел?. Я?а йорт ?иткерг?нд? д? авылдашларыны? эчкерсез ярд?мен к?п тоя Николай. Шул чакта ул да яхшылыкка яхшылык бел?н ?авап бирерг? адарына.

Петровлар ??м Владимир. Туган авылы?а, аны? халкына изгелекл?р кылу ?чен зур д?р???л?р яуларга, т?р? к?н?фиенд? утырырга б?тенл?й кир?к т?геллеген расладылар алар. Ва...


Тройсын ?ыеннары ?ыйнады

Быел Троица ??й башына туры килс? д? (12 июнь), к?не бераз суыграк булды. Шу?а да карамастан, к?п кер?шен авылларында б?йр?м г?рл?де. Кемн?рдер Симекк? (симет диючел?р д? бар), кемн?рдер Тройсынга ?ыелдылар. Кайбер??л?р ?апрак б?йр?ме уздыралар. ?з авылларына Тручин б?йр?мен? ?ыелулары турында Т?б?н Кама ш???ренн?н 72 яшьлек Ермолаева Мария Андреевна да язып ?иб?рг?н.

Инде к?пт?н Татарстан картасыннан югалган Чистай районы Кер?шен Ялтаны авылы кешел?ре ?з т?б?гебезг? ?лел?р ?стен? (зиратны шулай дибез) ?ыелып, бу д?ньядан к?чк?нн?рне иск? алдык, ис?нн?рне барладык, к?рештек, с?йл?штек, с?енештек. Авыл ?зе булмаса да, зираты бар ?ле. 2008 елны авылдашыбыз Валерий Иванович Самилов ярд?менд? шунда кечкен? ген? Ходай йорты (чачауня) т?зелде, ?лел?р ?сте р?ш?тк?л?нде, очрашып, с?йл?шеп утыру ?чен изге чишм? янында б?рк??ле ?ст?лл?р ясалды. Шушы м?мкинлекл?рне булдырган барча-барча игелекле м?нд?л?рг? бик р?хм?тлебез....


Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 

НАВЕРХ


© Сетевой этнокультурный проект kryashen.ru, 2002.
Создание и поддержка - НКЦ кряшен г.Казани и Республики Татарстан.
Идея - Александра Журавского. Дизайн - Ольги Святкиной.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на kryashen.ru обязательна.
Вопросы, предложения, замечания и отзывы: