Тихвинский приход в КазаниСетевой этнокультурный проект кряшенского народаПричастие
баш проект турысында сылтамалар rus kryash tat eng

Жаnалыклар
Анализлау
Кoн yзяге темалары
Кряшенняр турында кюбляб информация биреy чаралары
Кряшеннярнен казерге хале
Тын oлкясендяге yткянняр, культура
Музыка культурасы белян фольклор
Этнография
2002-нге жылда калык санын алыу
Электрон конференцияляр
Библиотека
Фонотека
Галереяляр
Радиотабшырыулар
"Кряшен Сюзе"
Книжная лавка
Сылтамалар

БИБЛИОТЕКА БЮЛЕГЕ

Бу бюлектя княгялярдян, журнал, гяжит жазмаларыннан тулы, жя айырым oзoкляр (фрагментлар), жыйынтык материаллары, кряшеннярнен yткяненя (историясе), килеб чыгыуына (этно-генез), культурасына, искусствосына караган тoрлo карашларны кюрсятеyче белем тикшеренеyляре (научные исследования), шулай ук кряшеннярнен казерге хален жактырткан жазыулар биреля. "Персоналия" бюлегендя кряшеннярдян белем, искусство, духовный культура, культура oлкялярендя айырыуча оло эш кюрсяткян танылган кешеляренен эше, тормошо турысында жазылган княгяляр урын алыр.

Кряшеннярнен стих тoзoyчеляре, жазыучылары жазган aсяр-ляргя, кряшеннярнен матур aдябиятеня, кряшенняр турысында жазылган aдябияткя айырым бюлемтек карар.

Бюлекнен айырым бюлемтекляре:

Уртак сораулар

История, этногенез

Этнография, бяйрямняр, жолалар

Культура, искусство, фольклор

Матур aдябият

Персоналия

 

ЮГАРЫГА


© Сетевой этнокультурный проект kryashen.ru, 2002.
Создание и поддержка - НКЦ кряшен г.Казани и Республики Татарстан.
Идея - Александра Журавского. Дизайн - Ольги Святкиной.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на kryashen.ru обязательна.
Вопросы, предложения, замечания и отзывы: